Heser Sp. z o.o. realizuje 2 projekty dofinansowane z funduszy europejskich

Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty produktowej przedsiębiorstwa Heser Sp. z o.o. - projekt II

Opis projektu

Projekt polega na zakupie środków trwałych w celu rozbudowy oferty produktowej polegającej na odtworzeniu historycznego kraju gospodarczego regionu tj., budowanie przewag konkurencyjnych przez tworzenie nowej, innowacyjnej oferty usługowo-produktowej w zakresie tradycyjnych rzemiosł związanych z pozyskiwaniem gospodarczym drewna. Projekt będzie realizowany w Dorotowie 64, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupi: koparkę – szt. 1 oraz trak – szt. 1. W ramach projektu stworzony zostanie również biznesplan.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca wyłoni wykonawców stosując zasadę konkurencyjności, którzy dostarczą środki trwałe. Następnie zostaną zakupione ww. elementy. Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020 tj. dzięki realizacji inwestycji nastąpi wdrożenie w działalności Wnioskodawcy pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie tradycyjnego rzemiosła związanego z pozyskiwaniem gospodarczym drewna, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej formie – będą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Działania projektowe podejmowane przez przedsiębiorstwo Heser Sp. z o.o. pozwolą na przywrócenie na gospodarczą mapę Warmii i Mazur rzemiosł związanych z zagospodarowaniem lasu oraz tradycyjnych usług w tym zakresie, które stanowiły element charakterystyczny dla gospodarki regionu.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie na rynku produktów związanych z odtwarzaniem historycznego krajobrazu gospodarczego regionu.

Planowane efekty

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 348046.62zł
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy-1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – 1
 • Stan zatrudnienia [EPC] – 19,22
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] –0,10
 • Liczba działań edukacyjnych w formie warsztatów-1
 • Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy - 1
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 19,22

Wartość projektu
Wkład Funduszy Europejskich

Wartość ogółem 995 575,23 zł
Wydatki kwalifikowalne 809 410,76 zł
Wnioskowane dofinansowanie 647 528,61 zł
Procent dofinansowania 80%


 

Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty produktowej przedsiębiorstwa Heser Sp. z o.o.

Opis projektu

Projekt polega na zakupie środków trwałych w celu rozbudowy oferty produktowej polegającej na odtworzeniu historycznego kraju gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnego rzemiosła związanego z zagospodarowaniem lasu oraz tradycyjnych usług w tym zakresie). Projekt będzie realizowany w Dorotowie 64, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupi: rębak -szt.1.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca wyłoni wykonawców stosując zasadę konkurencyjności, którzy dostarczą środki trwałe. Następnie zostaną zakupione ww. elementy. Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020 tj. dzięki realizacji inwestycji nastąpi wdrożenie w działalności Wnioskodawcy pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie tradycyjnego rzemiosła związanego z zagospodarowaniem lasu oraz tradycyjnych usług w tym zakresie, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej formie – będą stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie na rynku produktów związanych z odtwarzaniem historycznego krajobrazu gospodarczego regionu.

Planowane efekty

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 1892 551,44 zł
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań
  i rozwoju – 1 892 551,44 zł
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – 1
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 1
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1
 • Stan zatrudnienia [EPC] – 19,32
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] – 0,10
 • Liczba działań edukacyjnych w formie warsztatów-1
 • Liczba wprowadzonych innowacji – 1
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1
 • Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy – 1
 • Liczba wprowadzonych produktów nowych dla rynku -1
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] –19,32

Wartość projektu
Wkład Funduszy Europejskich

Wartość ogółem 3 842 551,44 zł
Wydatki kwalifikowalne 3 000 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie 1 950 000,00 zł
Procent dofinansowania 65%